מס שבח

מיסוי המקרקעין בישראל מכניס למדינה מאות מיליוני שקלים בשנה. בכל עסקה, המדינה מפילה את הנטל גם על הרוכש וגם על הקונה. 

מס שבח

הרעיון מאחורי מס השבח הוא מיסוי בעקבות עליית שווי הנכס בתקופה בין קנייתו עד למכירתו.
בעל הנכס הרוויח במהלך התקופה סכום כתוצאה מהשבחת הנכס ולכן, במכירת הנכס, בעל הנכס יהיה חייב במס שבח בטענה שהוא מפיק רווח במכירתו. על מכירה של דירת מגורים ניתן לקבל פתור ממס שבח. את הפתור ניתן להשיג באמצעות ליווי של גורם משפטי המוסמך לכך.

מוכר זכאי לקבל פטור בגין מכירת דירה בכפוף לקיום כל התנאים הבאים, הכוללים הגשת בקשת פטור במועד, הדירה הנמכרת עונה על הגדרת "דירת מגורים מזכה", המוכר והתא המשפחתי שלו מכרו את כל זכויותיהם בדירה, למוכר יש עילת פטור, לא חל אחד מהסייגים לפטור.
"דירת מגורים" תחשב ככזו שבנייתה נסתיימה, והיא פרטית ולא עסקית ומיועדת ומשמשת למגורים ושהיא אינה נחשבת למלאי עסקי. אם דירה זו שימשה בעיקר למגורים סביר שהמכירה תזוכה ממס שבח.

הזכאות לפטור מתשלום מס שבח מותנית בקיום אחד מהקריטריונים הבאים:

פטור ממכירה אחת ל-4 שנים

מוכר זכאי לפטור אם לא מכר בארבע השנים שקדמו למכירה המדוברת דירת מגורים אחרת בפטור כלשהו ממס שבח. פטורים מסוימים אינם מובאים בחשבון כגון מכירה כמתנה לילד או לבן זוג של נותן המתנה וכן בנסיבות מסוימות בעניינים הקשורים בירושה.

מכירת דירה יחידה

מוכר זכאי לפטור כל עוד הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ושבמשך 18 חודשים שקדמו למכירה זו לא מכר דירה אחרת. נוסף על כך, בארבע השנים שקדמו למכירה זו לא היתה לו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת וכן שהדירה הנמכרת אינה חלק מדירה שבבעלות המוכר פחות מ- 25% ממנה, וכן לא הושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני 1997.מכירת דירה שהתקבלה בירושה.

במכירת דירת מגורים מזכה שנתקבלה בירושה ניתן פטור מיוחד המותנה בכך שהמוכר הוא בן זוגו של המוריש או צאצאו (כולל נכדים או נינים) או בן זוגו של הצאצא ושלפני פטירתו היה המוריש בעליה של דירת מגורים אחת בלבד ושהמוריש היה זכאי למכור את הדירה בפטור. הזכאות נבחנת ביום המכירה לוא ביום הפטירהפטור מיוחד.

תושב ישראל זכאי לפטור חד פעמי מתשלום מס שבח בגין מכירת דירה נוספת בתנאי שמכר לפני יותר מ- 12 חודשים את נכסו ושרכש בשנה שלפני המכירה הנוכחית, או ירכוש שנה לאחריה דירה בישראל או באזור בסכום השווה לשלושה רבעים משווי שתי הדירות שמכר וששווי שתי הדירות הנמכרות אינו עולה על כ- 1.5 מיליון ש"ח. אם שווי שתי הדירות עלה על סכום זה, לא יינתן פטור לגבי הסכום שמעל התקרה. עלה שווי שתי הדירות על כ- 2.5 מיליון ש"ח לא יינתן פטור מלא או חלקי. בקיצור אם אתה עשיר – תשלם!למרות שאלו הם עיקרי הדברים כדאי לבחון כל עניין לגופו בעזרת עו"ד.מס מכירה
מס מכירה מחושב כאחוז מסויים משווי המכירה. מס זה גם הוא מוטל על המוכר. בד"כ מדובר בשיעור של כ- 2.5%. מס המכירה מוטל ללא קשר למס השבח גם אם נוצר הפסד בעסקה.

למרות השיעור הקבוע ישנם שני מקרים בהם שיעור המס מופחת ל- 0.8% – כאשר דירת המגורים שייכת למלאי עסקי ו/או כאשר מדובר במכירת "דירת מגורים מזכה"* בנסיבות מסויימות. *(ראו הגדרה לעיל) "שווי המכירה" הינו השווי ביום המכירה של הנכס כאשר מתחייב שיהיה נקי מכל חוב או שעבוד שנועד להבטיח חוב. "השווי" משקף לרוב את התמורה החוזית המוסכמת. עם זאת המינהל עשוי להעדיף את שווי השוק, אם הוא לא שוכנע כי התמורה נקבעה בתום לב ובלי שהושפעה מקיום יחסים מיוחדים בין הצדדים, אז אל לכם להתחכם.
מס שבח
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
שם משפחה שדה חובה